Algemene Voorwaarden

Vastgesteld op 29 augustus 2023. Kavelruil B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70140790.

Artikel 1 De overeenkomst

1. Een opdracht komt tot stand met Kavelruil B.V. als Opdrachtnemer. Uitsluitend Kavelruil B.V. geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
2. Opdrachtgever is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
3. Een opdracht gericht aan een aan Kavelruil B.V. verbonden (rechts)persoon, wordt aldus geacht uitsluitend aan Kavelruil B.V. te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende natuurlijke en/of rechtspersoon gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.
4. De natuurlijke en/of rechtspersoon die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van Kavelruil B.V. en die zich namens Kavelruil B.V. presenteert en namens Kavelruil B.V. werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Kavelruil B.V.
5. Ieder die gebruik maakt van de diensten van Kavelruil B.V. geeft op voorhand aan degenen, die deze diensten verlenen, de toestemming om de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen dan Kavelruil B.V. en/of de direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is, in het kader van de opdracht, ter kennis van die anderen te brengen.
6. Kavelruil B.V. is gehouden tot het betrachten van de zorg die, bij de door of vanwege haar verleende diensten, onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Kavelruil B.V. staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
7. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
8. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

Artikel 2 Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Indien Opdrachtnemer bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever is overeengekomen, kan Opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders, alsmede degenen die voor Kavelruil B.V. werkzaam zijn.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van Kavelruil B.V. dan wel van haar vennoten/directie(haar bestuurders inbegrepen), alsmede haar werknemers en de door haar ingeschakelde natuurlijke en/of rechtspersonen, die in naam van Kavelruil B.V. werkzaamheden verrichten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Kavelruil B.V. (100% Markel Insurance SE, polisnummer 273223) wordt uitbetaald.
2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
3. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen, waarvoor Kavelruil B.V. rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding:
a. indien Kavelruil B.V. voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot het bedrag gelijk aan de door Kavelruil B.V. te verkrijgen verzekeringsuitkering;
b. indien Kavelruil B.V. voor die schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot het bedrag van de declaratie van Kavelruil B.V. ter zake van het desbetreffende advies;
4. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.
5. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

  • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens Opdrachtgever;
  • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
  • bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade, of gevolgschade;
  • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
7. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. Indien de Opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Kavelruil B.V. ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de Opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen dat deze Algemene Voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
2. De Opdrachtgever vrijwaart Kavelruil B.V. tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Kavelruil B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3. Betaling van declaraties van Kavelruil B.V. dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag en met een minimum van € 100,– – komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
4. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de Opdrachtgever is zowel de Opdrachtgever als die ander hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Kavelruil B.V. toekomt.

Artikel 5 Inschakeling van derden

1. De keuze van de door Kavelruil B.V. in te schakelen derde zoals een advocaat, notaris, deurwaarder of taxateur, zal, waar mogelijk geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Kavelruil B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van Kavelruil B.V.
2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever willen beperken gaat Kavelruil B.V. ervan uit en bevestigt zij zonodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen, tenzij uit de opdracht blijkt dat de uitvoering door een bepaalde al dan niet met name genoemde persoon zelf dient te geschieden.
2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Artikel 7 Tarieven

1. Aan Kavelruil B.V. komt toe het honorarium en de eventuele verschotten. Verschotten zijn een vergoeding van de te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, procureurs, advocaat- en deurwaarderskosten et cetera. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2. Tussen Kavelruil B.V. en de Opdrachtgever geldt de honorering, zoals vermeld in de correspondentie c.q. opdrachtbevestiging. In alle andere gevallen wordt het honorarium berekend een door Kavelruil B.V. per opdracht vast te stellen uurtarief.
3. Kavelruil B.V. is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

Artikel 8 Declaraties en opschorting werkzaamheden

Declaraties
1. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen dertig dagen na declaratiedatum.
2. Zolang de opdracht niet is voltooid is Kavelruil B.V. gerechtigd tussentijds te declareren.
Opschorting werkzaamheden
3. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is Kavelruil B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
4. Kavelruil B.V. is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 9 Geheimhouding

Kavelruil B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door haar behandelde zaken, de persoon van de Opdrachtgever en de aard en omvang van diens belangen. Deze verplichting vervalt bij een beroep op de (beroepsaansprakelijkheids)verzekering in verband met een aansprakelijkheidstelling door Opdrachtgever.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kavelruil B.V. niet toegestaan door Kavelruil B.V. geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 11 Diverse onderwerpen

1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Kavelruil B.V. is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Kavelruil B.V. is gevestigd. Kavelruil B.V. heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woon/vestigingsplaats van de Opdrachtgever te adiëren.

Artikel 12 Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Kavelruil B.V. aansprakelijk is.